top of page

Our CSR & Sustainability

บริษัท ภาชนะไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เราใส่ใจในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้า และปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

Green Factory

เราใส่ใจการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการรักษาพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโรงงาน , การใช้พลังสะอาดอย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System) , หลัก 3R : Reduce Reuse Recycle คือการลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ , การบำบัดน้ำเสียจากน้ำฝนและน้ำที่ใช้ภายในโรงงาน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อชุมชนที่ดี

พื้นที่สีเขียว ภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบตัวอาคารทั้งหมด

Solar System / ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

SolarEdge

ผลิตกำลังไฟ 999 kilowatts

บนพื้นที่ Solar Cell กว่า 5,400 ตรม.

เริ่มใช้เมื่อ สิงหาคม 2562

มีระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำฝนและน้ำจากการใช้ภายในโรงงาน เพื่อให้ระบบน้ำที่ออกจากโรงงานของเรามีความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ